بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

بازی 166,302 مشاهده تمام

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سفید

سفید Anonymous
سیاه Stockfish AI مرحله5 (1500)

بازی بازیکن سفید

سفید Anonymous
سیاه Stockfish AI مرحله6 (1500)

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سیاه

سفید Stockfish AI مرحله5 (1500)
سیاه Anonymous

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سیاه

سیاه Anonymous
سفید Stockfish AI مرحله8 (1500)

مات , بازیکن سفید برنده است

سفید Stockfish AI مرحله8 (1500)
سیاه Anonymous

مات , بازیکن سیاه برنده است

سیاه Stockfish AI مرحله8 (1500)
سفید Anonymous

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سفید
گوناگونی: از موقعیت

سیاه Stockfish AI مرحله8 (1500)
سفید Anonymous

بازی بازیکن سیاه

سفید Stockfish AI مرحله8 (1500)
سیاه Anonymous