بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

بازی 228,631 مشاهده تمام

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سفید

سفید Anonymous
سیاه Stockfish AI مرحله8 (1500)

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سیاه

سیاه Anonymous
سفید Stockfish AI مرحله1 (1500)

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سفید

سفید Anonymous
سیاه Stockfish AI مرحله4 (1500)

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سفید

سیاه Stockfish AI مرحله4 (1500)
سفید Anonymous

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سیاه

سیاه Anonymous
سفید Stockfish AI مرحله8 (1500)

بازیکن سفید کنارهگیری کرد , بازیکن سیاه برنده است

سیاه Stockfish AI مرحله4 (1500)
سفید Anonymous

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سفید

سیاه Stockfish AI مرحله8 (1500)
سفید Anonymous

بازی در حال حاضر, بازی بازیکن سیاه

سیاه Anonymous
سفید Stockfish AI مرحله2 (1500)