بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

288 بازی های آنالیز شده

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است

سیاه Andrew Nettleship
سفید Peter Hulse

مات , بازیکن سفید برنده است

سیاه Stockfish AI مرحله3 (1500)
سفید  TimRichter (1500)

وقت تمام شد , بازیکن سیاه برنده است

سیاه Stockfish AI مرحله2 (1500)
سفید  TimRichter (1500)

3 دقیقه ها / کنار + 180 ثانیه ها / حرکت

وقت تمام شد , بازیکن سفید برنده است

سفید Stockfish AI مرحله2 (1500)
سیاه  an48 (1500)

9 دقیقه ها / کنار + 25 ثانیه ها / حرکت

مات , بازیکن سیاه برنده است

سفید Anonymous
سیاه  omarmorsy55555 (1500)

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است

سفید Stockfish AI مرحله6 (1500)
سیاه  Gintaras (1500)

مات , بازیکن سیاه برنده است

سفید Stockfish AI مرحله3 (1500)
سیاه  kempachi_subkand (1500)

مات , بازیکن سیاه برنده است

سفید Anonymous
سیاه  FOXs (1500)