بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

8 بارگزاری شده

بازی بازیکن سفید

سیاه ?
سفید ?

بازی بازیکن سیاه

سفید ?
سیاه ?

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است

سفید ?
سیاه ?

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است

سیاه ?
سفید ?

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است

سفید ?
سیاه ?

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است

سفید ?
سیاه ?

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است

سیاه ?
سفید ?

بازیکن سفید کنارهگیری کرد , بازیکن سیاه برنده است

سفید ?
سیاه ?