بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

29 بارگزاری شده

بازی بازیکن سفید

سیاه ?
سفید ?

بازیکن سفید کنارهگیری کرد , بازیکن سیاه برنده است

سفید ?
سیاه ?

بازیکن سفید کنارهگیری کرد , بازیکن سیاه برنده است
PGN Import 2020.02.20 -  OdnoglazyDjo

سفید Anonymous (?)
سیاه Anonymous (?)

بازی بازیکن سفید
PGN Import 18/02/2020 17:26:15

سیاه Anonymous
سفید Anonymous

مات , بازیکن سفید برنده است

سفید ?
سیاه ?

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است

سیاه ?
سفید ?

بازیکن سفید کنارهگیری کرد , بازیکن سیاه برنده است

سفید ?
سیاه ?

بازیکن سیاه کنارهگیری کرد , بازیکن سفید برنده است
PGN Import 2020.01.21

سیاه saahhil (1048)
سفید lucas-50p (1090)