بازی شطرنج آنلاین. بازی شطرنج در حال حاضر در یک رابط تمیز. بدون نیاز به ثبت نام ، بدون تبلیغات ، هیچ پلاگین مورد نیاز، در دسترس است. بازی شطرنج با کامپیوتر، دوستان و یا حریفان تصادفی.
بازی بازی ها مسابقه ها بازیکنان شطرنج تیم ها انجمن TV
بازیکنان حاضر ? نفر
 اتصال دوباره
 رنگ زمینه
 فارسی
 ورود

مات شدن 105,584 مشاهده

مات , بازیکن سیاه برنده است

سفید Anonymous
سیاه Stockfish AI مرحله8 (1500)

مات , بازیکن سیاه برنده است

سفید Anonymous
سیاه Stockfish AI مرحله2 (1500)

مات , بازیکن سیاه برنده است

سیاه Anonymous
سفید Stockfish AI مرحله2 (1500)

مات

سفید Anonymous
سیاه Stockfish AI مرحله1 (1500)

مات , بازیکن سیاه برنده است

سیاه Stockfish AI مرحله3 (1500)
سفید Anonymous

مات , بازیکن سفید برنده است

سفید Stockfish AI مرحله5 (1500)
سیاه Anonymous

مات , بازیکن سیاه برنده است

سیاه Anonymous
سفید Stockfish AI مرحله1 (1500)

مات , بازیکن سفید برنده است

سیاه Stockfish AI مرحله4 (1500)
سفید Anonymous